Categories
Open Source Development programming

Svensk fond för öppen källkod – Elektroniktidningen

Svensk fond för öppen källkod – Elektroniktidningen.

Categories
Open Source Development Techstuff

Heartbleed, an ASL business model failure? | Bruno Lowagie’s Online Gazette

Heartbleed, an ASL business model failure? | Bruno Lowagie's Online Gazette.

Categories
Open Source Development programming Techstuff

Ljust för öppen källkod – IDG.se

 

Ljust för öppen källkod – IDG.se.

Categories
Home Automation Internet of Things (IoT) M2M Open Source Development Techstuff VSCP

#VSCP & Friends blir tonåring idag. #iot #m2m #homeautomation

vscp_new

Tretton år, tonåring är hon/han/det VSCP & Friends från och med idag. Tretton manår. Ingen märkvärdig utvecklingstid för IBM/Google/Microsoft och andra. Det kan de klara av på en månad. Man bara sätter in rätt mängd människor. Däremot som ensam utvecklare är det svårare och en galet lång tid. 600 000 rader kod blir 130 rader per dag, varje dag året runt, under tretton år, julafton, semester och alla andra dagar inräknade. Lägg till installationsscript, firmware exempel, support, manualer och funderande till det. Det är mycket tid och energi i det här.

Allt bara för att bevisa en vision som jag hade under början av 80-talet. Att bygga små enheter som kan kommunicera med varandra utan server och som kan installeras, upptäckas och konfigureras på ett enkelt sätt och användas av vanliga människor. IoT eller M2M förkortas det moderiktigt idag, populärt har det blivit i världen, man talar till och med om hype, men inte här i skogen, där jag sitter såklart.

Hade jag vetat då den 28’e August 2000 att det skulle ta såhär lång tid att realisera den där visionen hade jag aldrig startat det här, ALDRIG! Men det finns och har funnits människor runt om i världen som varit ett enormt stöd och gjort det värt att fortsätta, människor på alla kontinenter som blivit nära vänner, men ännu fler har de varit som inte trott på projektet, såklart, så som det alltid är. Hur många avslag på projektstöd har jag mottagit genom åren? De går inte att räkna. Hur mycket pengar har jag inte själv stoppat in? Hur många sistaplatser i tävlingarna har projektet fått? Hur många affärsänglar har gått förbi min monter utan att ens titta på loggan?

En lång tid trodde jag verkligen att jag skulle få visa de där som säger nej, att “där ser ni, jag hade rätt”, men det är när man inser att lyckliga slut bara finns i filmer som man verkligen får ta i från fötterna. Man får kasta ut dem man har runt omkring sig som drar ner en och bara tar energi och sen vandra på själv mot ett mål som ingen annan än man själv så uppenbart tror på. Det är då det hjälper att vara galen. Det går inte annars.

Just nu sitter jag och jobbar med en release igen av VSCP & Friends. Antagligen blir inte heller det här den sista. I och med den här releasen kommer användarinterfacet. Jag har bett och bönat genom åren för att andra skall hjälpa mig med det (eftersom jag är dålig HTML5 och Javascript) men aldrig fått någon respons. Men nu är det på plats. Min vision är i hamn. Projektet har nått hela vägen efter tretton år. Inte klart. Det blir det aldrig. Men bitarna finns på plats och kan användas helt gratis och fritt av den som vill.

Är man tretton så blir man också lite tuffare. Tonåring med attityd liksom. Mer rock’n roll. Priserna och investeringskapitalet lär gå till andra också i fortsättningen. Som någon sa “det är ju skrattretande när det heter Very Simple Control Protocol när specifikationen är på hundratals sidor”. Men vart enda ord som finns i den där specifikationen är där för att det som byggs kring VSCP skall bli litet, vackert och enkelt för slutanvändaren att använda. Konstruktören får gott tugga i sig specifikationerna, det här är byggt för slutanvändarupplevelse. Jag är så innerligt trött på självgoda ingenjörers system som bara blir krångligare och krångligare och krångligare i all evighet. VSCP är ett sätt att göra saker mer användarvänliga och självkonfigurerande. De kan tala om för användaren hur de skall konfigureras och också hjälpa till med konfigureringen. De kan tala om att de finns. De kan presentera och styras på samma sätt för alla enheter. De innehåller till och med manualen för sig själva och telefonnummre/email/webadress för tillverkare/support och alla annan information man ibland behöver men inte hittar. Precis som det skall vara. Enkelt. Lätt att begripa sig på.

Så grattis VSCP & Friends på trettonårsdagen, hoppas världen ser din trettonåriga nyknoppande skönhet nu när du nästan blivit vuxen.

ake_hedman_jb

2013-08-28, Los, Sverige
Åke Hedman
Huvudutvecklare VSCP & Friends

Categories
Home Automation Internet of Things (IoT) M2M Open Source Development Techstuff VSCP

#VSCP & Friend turns thirteen today. #iot #vscp #m2m

vscp_new

Thirteen years, teenager, he/she/it VSCP & Friends becomes thirteen today. Thirteen man years. No remarkable development time for IBM/Google/Microsoft and others. They can do this in a month. They just insert the right amount of people into the project. However, as a sole developer as me, it is a difficult and a crazy long time, 600 000 lines of code is 130 lines per day, every day of the year, for thirteen years, xmas, holidays and any other days included. Post install scripts, firmware examples, support, manuals and thinking added to that. There is a lot of time and energy put into this project. All just to prove a vision that I had in the early 80s. To build small devices that can communicate with each other without a server and which can be installed, detected and configured in an easy way and used by ordinary people. IoT and M2M buzzwords of today, the technology has become popular in the world, hyped, but not here in the woods in the middle of Sweden, where I’m sitting, of course not.

Had I known then, in August 28 of 2000, that it would take this long to realize my vision, I had never started this, NEVER! But there are and has been people around the world who have been a huge support and made it worth continuing, people on all continents that have become close friends over the years. But even more people have not believed in the project, of course, its always that way. How many rejection of the project have I received over the years? They can not be counted. How much money have I myself put into this project? How many last places in the competitions has the project received? How many angel investors have moved past my booth without even looking at the logo?

A long time I really thought I would get to say to those who say no and rejected the project, that “there you see, I was right,” but after a while you realize that happy endings only exist in movies. You have to find the energy to continue anyway. One must throw them all out, the people that just takes energy without giving back – the open source projects energy thief’s, always there – and then wander on by yourself as you always did towards a goal that no one other than you yourself believes in. That’s when it helps to be crazy. It is not possible otherwise.

Right now I’m working on a release again of VSCP & Friends. This will probably not be the last either. With this release, the user interface, which I have been asking and begging over the years for other people to help me with (because I’m poor at HTML5 and Javascript), is in place. My vision is realized at last. The project has reached all the way after thirteen years. Not finished by far. It will never be. But the pieces are in place and can be used completely free of charge and free and open for those who want.

When you become thirteen you also become a bit tougher. A teenager with attitude as well. More rock and roll. Prices and investment capital is likely to go to others also in the future. As someone said “it’s laughable when it is called Very Simple Control Protocol when the specification is in the hundreds of pages.” But every word that’s in that specification is there to make sure that things built around VSCP can be small, nice and easy for the **end user** to use. The designer and constructor may well need to chew specifications, it’s there job, this is built for the end user experience alone. I am so tired of self-righteous engineers’ systems that only gets trickier and trickier and trickier to use for every day and for eternity in stupidity for us all. VSCP is a way to make things more user-friendly and self-configuring. Things that can themselves tell the user how to configure them and also help the user step by step with the configuration. They can tell that they are available. They can present information and can be controlled in the same way for all devices. They can talk to each other. They contain the user manual within themselves and phone numbers/ email/web address of manufacturer/support and all other information you sometimes need but can not find when it is needed. Just as it should be. Easy. Simple to understand. Beautiful.

So congratulations VSCP & Friends today at your thirteenth anniversary. May the world see your teenage beauty.

ake_hedman_jb

2013-08-28, Los, Sweden
Ake Hedman
Maintainer of VSCP & Friends

Categories
Open Source Development

Öppen källkod är hårt hållen – IDG.se

Öppen källkod är hårt hållen – IDG.se.

Japp tittar man på tre stora kommersiella succéer så är säkert den där slutsatsen riktig men det lär finnas flera hundra miljoner fler open source program där ute där modellen fungerar helt annorlunda.

Att det finns någon som kontrollerar saker är väl inte så konstigt heller. Någon har visionen och bestämmer åt vilket håll man skall gå. Patchar som kommer in som inte går i den riktningen passar såklart inte in i just den distributionen. Då har man friheten att forka och göra något annat om man vill det. Att detta skulle betyda att man inte samarbeta är en oerhört felaktig och sorglig slutsats.

Jag är säker att avhandlingen har dessa aspekter med men artikelförfattarens förenklingar blir rent sorgliga.